Thomas_Saible_2020_altro posto-07_50x60cm_oel_Holz