Thomas_Saible_2021_altro posto17_50x60cm_oel_auf_Holz