Thomas_Saible_2021_altro posto_18_50x60cm_oel_Holz